finančníporadenství

Zákonné informace

Informace podle zákona č. 170/2018 Sb.

Informace podle zákona č. 170/2018 Sb., §88, odst. 1:

K § 88, bodu 1, písm. a)

1.1. Jméno: PROFI INVESTOR s.r.o. IČO: 277 64 176

1.2. Sídlo: Karla Pokorného 1292/17, 708 00 Ostrava - Poruba

1.3. PROFI INVESTOR s.r.o. provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel, jednajícím je Marek Macura, jednatel (ve všech věcech), telefon 604 266 445, odpovědný zástupce : Lenka Jirásková 774 266 454, info@profiinvestor.cz

1.4. PROFI INVESTOR s.r.o. provozuje činnost zprostředkování pojištění za pomoci vázaných zástupců s plnou zastupitelností každého:

 • Miroslav Mašek, IČO: 76067467
 • Jarmila Brendlová, IČO: 74828983
 • Lenka Jirásková, IČO: 71865047

K § 88, bodu 1), písm. b):

Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz).

K § 88, bodu 1), písm. c):

Pro vyřízení stížností je možné obrátit se přímo na jednatele společnosti (viz bod 1.3.), telefonické spojení: 604 266 445, e-mail: info@profiinvestor.cz . Dále je možné obrátit se na Českou národní banku (www.cnb.cz), Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), v případě životního pojištění též na finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

K § 88, bodu 1), písm. d):

Jméno zastoupeného:

V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník

V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz). Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného.

V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. PROFI INVESTOR s.r.o.

K § 88, bodu 1), písm. e):

Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat pojištění v postavení pojišťovací agent jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Jsou to:

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 • Direct pojišťovna, a.s.
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku

K § 88, bodu 1), písm. f):

PROFI INVESTOR s.r.o., ani jeho vázaní zástupci, nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny.

K § 88, bodu 1), písm. g):

Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu PROFI INVESTOR s.r.o. nebo jeho vázaných zástupců.

K § 88, bodu 1), písm. h):

PROFI INVESTOR s.r.o. je odměňován provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni samostatným zprostředkovatelem.

K § 88, bodu 1), písm. i):

PROFI INVESTOR s.r.o. je odměňován pojišťovnou. V případě, že by měl být odměňován zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy PROFI INVESTOR s.r.o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena.

K § 88, bodu 1), písm. j):

V případě, že by měl být PROFI INVESTOR s.r.o. odměňován přímo zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy PROFI INVESTOR s.r.o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena a to včetně výše odměny, která může být stanovena:

 • Pevnou částkou nebo
 • Hodinovou sazbou
 • Provizní sazbou, např. poplatkem z úspěšnosti

Certifikace

Lenka Jirásková – Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.


Spolupráce s Broker Trust, a.s.

Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 27764176 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

Další informace získáte na www.brokertrust.cz/proklienty


Spolupráce s FitBrokers, s.r.o.

Společnost PROFI INVESTOR, s.r.o., IČ 27764176, poskytuje své služby v oblasti zprostředkování spotřebitelských úvěrů dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru jako vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, společnosti FitBrokers, s.r.o., IČ 24250571, se sídlem Sinkulova 329/48, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro potenciální zákazníky a zákazníky Profi Investor, s.r.o.

(dále jen “Informační memorandum”)

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů společností Profi Investor, s.r.o., IČO: 27764176, se sídlem Karla Pokorného 1292/17, 708 00 Ostrava - Poruba, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 41276 (dále jen “Společnost” nebo „my“).

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme žádným třetím osobám, s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).

Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 18 let) zpracováváme, jen pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zástupce. Zásady pro zpracování osobních údajů, platí i vůči dětem v nezměněném rozsahu. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete.

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Byly zpracovány tak, aby byly pro Vás co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. V případě vašich dotazů nás prosím kontaktujte na info@profiinvestor.cz.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:
Úřad pro ochranu osobních údajů adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
tel.: 234 665 111 | web: www.uoou.cz


Správce vašich údajů

Správcem vašich údajů je společnost Profi Investor, s.r.o., regulovaný subjekt pod dohledem České národní banky, Finančního arbitra, Finančního analytického úřadu a dalších orgánů veřejné moci, vykonávající činnost zprostředkovatele finančních produktů, které jste údaje poskytli nebo která je od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů.

Společnost provádí svou činnost prostřednictvím svých spolupracovníků a zaměstnanců, kteří jsou ve smluvním vztahu se Společností a jsou Společností pověřeni ke zpracování osobních údajů v rozsahu dále uvedeném. Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.


Jaké údaje o Vás zpracováváme?

V rámci naší hlavní činnosti zprostředkovatele finančních služeb o Vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů, na základě, kterých by bylo možné identifikovat daný subjekt údajů. Těmito kategoriemi jsou:

 • identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, telefon, e-mailová adresa);
 • údaje vztahující se k předmětné smlouvě (např. pojištění —technický průkaz vozidla);
 • údaje pro zjištění potřeb a požadavků zákazníka (např. povolání, rodinné poměry, vzdělání, provozované sporty a koníčky, údaje získané na základě záznamů z jednání);
 • další Vámi dobrovolně poskytnuté údaje pro poskytnutí služby zprostředkování finančních produktů.

Společnost dále může poskytovat služby a zprostředkovávat uzavření smlouvy i v dalších oblastech mimo trh s finančními produkty, v takových případech o Vás zpracováváme údaje, které jsou potřebné pro uzavření smlouvy, obhajobu našich právních nároků a pro účely plnění našich právních povinností (např. osobní údaje potřebné pro dodržení požadavků AML zákona).


Pro jaké účely se zpracovávají Vaše osobní údaje?

Právní základy zpracování:
1) Plnění povinností vyplývajících zejména z následujících právních předpisů:
Poskytnutí některých osobních údajů stanovují jednotlivé oborové zákony, jako předpoklad pro poskytnutí služby finančního zprostředkování. V případě neposkytnutí právními předpisy požadovaných osobních údajů Vám nemusí být Společností poskytnuty požadované služby, nebo nebude možné zprostředkovat uzavření smlouvy.

• zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále a výše jen „AML zákon“) – pro plnění povinnosti vyplývající z AML zákona při zprostředkování všech finančních služeb, vyjma neživotního pojištění, a dále u poskytování dalších služeb či pro zprostředkování uzavření smluv, kde má Společnost povinnost plnit požadavky AML Zákona. Pro plnění povinností vyplývajících z AML zákona o Vás zpracováváme po dobu deseti let od ukončení obchodního vztahu zejména: jméno a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství (u podnikajících fyzických osob pak obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby), druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, povolání, telefonní číslo a e-mailovou adresu, údaj, zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí;
• zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu – pro plnění povinností dle tohoto zákona zpracováváme po dobu 5 let (nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší) zejména předsmluvní a smluvní dokumentaci, záznamy a dokumenty týkající se investičních služeb a obchodů dostatečné k tomu, aby na jejich základě mohla ČNB v rozsahu stanovenými právními předpisy sledovat dodržování požadavků právních předpisů;
• zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru – pro plnění povinností dle tohoto zákona po dobu 5 let (v případě zprostředkování smlouvy), nebo po dobu 1 roku (v případě zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru ze strany finanční instituce) – nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší, zpracováváme předsmluvní a smluvní dokumentaci;
• zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření – pro plnění povinností dle tohoto zákona zpracováváme po dobu 10 let od okamžiku výkonu činnosti směřující k uzavření smlouvy, příp. po dobu 10 let od uzavření smlouvy
o doplňkovém penzijním spoření (3 roky v případě záznamů komunikace zachycující jednání o uzavření doplňkového penzijní spoření) zejména předsmluvní a smluvní dokumentaci;
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro plnění povinností vyplývající z tohoto zákona jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu promlčecí doby, tj. po dobu 15 let (nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší);
• zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, pro plnění povinností vyplývající z tohoto právního předpisu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu zákonné promlčecí doby, tj. po dobu 15 let (nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší).

V případě zahájení soudního, správního či jiného řízení, vztahujícího se k Vašim osobním údajům, zpracovává Společnost Vaše osobní údaje po celou dobu trvání takového řízení, a to v nezbytném rozsahu.

Společnost plní své zákonné povinnosti v rámci poskytování součinnosti České národní bance, soudům, orgánům činným v trestním řízení, exekutorům, notářům, insolvenčním správcům a dalším orgánům veřejné moci dle příslušných právních předpisů.

2) Plnění smlouvy, poskytnutí služby a/nebo opatření přijatá před uzavřením smlouvy, poskytnutím služby:
Osobní údaje zpracováváme již od doby započetí jednání o uzavření smlouvy/poskytnutí služby s potenciálním zákazníkem, který projevil zájem o zprostředkování smlouvy/služby. Osobní údaje zpracováváme pro účely realizace Vámi požadovaného smluvního vztahu či požadované služby. Osobní údaje zpracováváme v rámci přípravných jednání pro účely posouzení Vašich požadavků a potřeb, zkušeností a znalostí v oblasti finančních služeb, Vaší finanční situace, majetkových a rodinných poměrech, zaměstnaní a/nebo podnikatelské činnosti, vzdělání apod. V souvislosti s uzavřením smlouvy jsou Společností zpracovávány také osobní údaje, které jsou potřeba pro uzavření smlouvy s danou finanční institucí, přičemž u takových osobních údajů vystupujeme v roli zpracovatele osobních údajů.

Tyto osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání smluvního vztahu s Vaší osobou a následně do doby promlčení možných nároků z tohoto smluvního vztahu vyplývajících, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůt u delší.

V případě, kdy nedojde k uzavření smlouvy a/nebo k poskytnutí služby Společností, jsou osobní údaje v interním systému zpracovávány max. po dobu 12 měsíců, následně dochází k jejich archivaci až do doby promlčení všech případných nároků vyplývajících zjednání a činností souvisejících sjednáním o uzavření smlouvy a/nebo poskytnutí služby, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.

3) Oprávněné zájmy správce:
Na právním základě našeho oprávněného zájmu či třetí strany zpracováváme Vaše osobní údaje zejména v následujících situacích:
• zpracování osobních údajů osob, které nejsou smluvní stranou – na tomto právním základě zpracováváme osobní údaje osob, které nejsou smluvní stranou smlouvy. Jedná se zejména o údaje Vašeho partnera, dítěte, např. jakožto pojištěné osoby, osoby obmyšlené, a další osoby, jejichž osobní údaje jsou nezbytné k výkonu zprostředkovatelské činnosti;
• marketingové aktivity při naplnění podmínky, že můžete vzhledem k okolnostem zasílání obchodních sdělení důvodně předpokládat – zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Přímý marketing zahrnuje nabízení služeb, jíž je subjekt údajů zákazníkem, lze-li předpokládat existenci legitimního oprávněného zájmu správce; právní základ oprávněného zájmu se naopak neuplatní na předávání osobních údajů za účelem zasílání marketingových sdělení třetím stranám, se kterými nemá subjekt údajů relevantní existující vztah – zde by byl potřeba souhlas subjektu údajů s tímto účelem zpracování;
• interní administrativní potřeby Společnosti;
• rozvoj obchodní činnosti, tj. oslovování potenciálních zákazníků a nabízení našich služeb, služeb třetích stran;
• profilování údajů, které o Vás evidujeme, a to za účelem nabídky služeb Společnosti, avšak bez jakýchkoliv právních důsledků pro Vaši osobu;
• předcházení budoucím právním sporům a ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti ve vztahu k Vaší osobě, finanční instituci či další třetí osobě. Pro tyto účely o Vás můžeme zpracovávat osobní údaje týkající se zdravotních nebo trestních záznamů, avšak pouze v případě, že jsou takové informace nezbytné pro stanovení, uplatnění nebo obhájení právního nároku Společnosti.

Existují také další případy, kdy potřebujeme sdílet a/nebo zpřístupňovat Vaše osobní údaje, aby bylo možné je řádně zpracovávat. Mezi osoby, se kterými můžeme sdílet tyto údaje a/nebo kterým je můžeme zpřístupnit, patří např. externí dodavatelé (např. společnosti poskytující poštovní služby a tiskárny, dodavatelé informačních technologií a systémů, společnosti poskytující právní dokumenty, právní poradci a další osoby, které se podílejí na poskytování našich služeb) či orgány veřejné moci.


Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

V následujícím textu uvádíme shrnutí Vašich práv týkajících se Vašich osobních údajů.

• Právo být informován – znamená právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje. Proto Vám také sdělujeme informace obsažené v tomto Informačním memorandu.
• Právo na přístup – znamená právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracováváme) a jiným osobním informacím (podobné těm, které jsou uvedeny v tomto Informačním memorandu). To proto, abyste si byli jistí a mohli si případně ověřit, zda používáme Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.
• Právo na opravu – znamená právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
• Právo na výmaz – také označováno jako „právo být zapomenut“ – umožňuje Vám požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další zpracování. Nejedná se však o právo absolutní – i nadále můžeme mít právo nebo povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, například v případech, kde máme zákonnou povinnost tak činit, nebo pokud máme jiný platný důvod k jejich uchování.
• Právo na omezení zpracování – znamená, že v určitých situacích máte právo „zablokovat“ nebo omezit další používání Vašich osobních údajů z naší strany. Pokud je zpracování omezeno, můžeme Vaše údaje pořád uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Pro tento účel vedeme seznamy osob, které požádaly o omezení zpracování, abychom se ujistili, že omezení bude respektováno i v budoucnu.• Právo na přenositelnost – znamená Vaše právo získat kopii osobních údajů, které jste nám poskytli a znovu je použít nebo sdílet pro osobní účely. Osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, urovnaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
• Právo vznést námitku – znamená Vaše právo vznést námitku proti určitým typům zpracování osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení
• Právo podat stížnost – znamená Vaše právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

Úřad pro ochranu osobních údajů adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
tel.: 234 665 111 | web: www.uoou.cz

Výše uvedená práva můžete uplatnit písemně volnou formou zasláním na adresu info@profiinvestor.cz. Žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis, nebo může být zaslána prostřednictvím datové schránky daného subjektu údajů.


Z jakých zdrojů zpracovávané osobní údaje pochází?

Vaše osobní údaje zpracovávané Společností pro účely výše uvedené pocházejí z následujících zdrojů:
◦ údaje jste nám poskytli Vy, např. v souvislosti s poskytnutím služby, uzavřením smlouvy a/nebo dobrovolně v průběhu spolupráce/obchodního vztahu,
◦ údaje jsme získali od finanční instituce, se kterou spolupracujeme, a se kterou jsou osobní údaje sdíleny na základě smluvního vztahu,
◦ od třetí osoby, která doporučila naše služby Vaší osobě,
◦ od orgánů veřejné moci,
◦ z veřejně dostupných zdrojů – veřejné evidence a Vámi zveřejněné údaje na internetu.


Propojení údajů

Společnost sdružuje údaje o Vás v interních systémech. Pokud uzavíráte například další smlouvu, tyto informace budou propojeny také s Vašimi dalšími údaji, které jste nám poskytli již dříve. Tímto je zaručena aktuálnost všech dat.


Kdo se může stát příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje poskytujeme v odůvodněných případech a jen v oprávněných případech těmto kategoriím příjemců:
• finančním institucím, se kterými máme uzavřenou smlouvu za účelem zprostředkování jejich finančních produktů a služeb (seznam spolupracujících finančních institucí naleznete na webových stránkách Společnosti),
• našim obchodním partnerům za účelem uzavření smlouvy či poskytnutí služby na Vaši žádost,
• orgánům veřejné moci (ČNB, Finanční arbitr apod.) a soudům (zejm. při plnění našich zákonných povinností),
• poskytovatelům služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.).

V případě nejasností ohledně zpracování osobních údajů nás kontaktuje na adrese sídla naší společnosti, nebo na e-mailové adrese info@profiinvestor.cz.

Profi Investor, s.r.o.