finančníporadenství

Vstup do systému

Zadejte prosím své přihlašovací jméno a heslo.


IP: 44.200.27.215 | 18. 4. 2024 16:15

 

Slovníček pojmů


p.a.je "per annum" neboli ročně
Podílový listcenný papír prokazující podíl na majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosech z tohoto majetku, může být ve formě listinné nebo zaknihované.
Pojistitelje pojišťovna s platnou licencí od Ministerstva financí.
Pojistníkosoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, tj. klient pojišťovny.
Pojištěnýosoba, v jejíž prospěch byla uzavřena pojistná smlouva (většinou shodná s pojistníkem).
RPSNroční procentní sazba nákladů. Celkové náklady úvěru (úroky, provize, poplatky pro zprostředkovatele úvěru a jiné poplatky související s úvěrovou smlouvou) vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.
Ručitelten, kdo je ochoten převzít závazek dlužníka a splácet jeho dluh, pokud dlužník nebude splácet.